Posts

.ఆలయము ఉ 5-30 నుండి మ 12-00 వరకు మరలా సా 3-30 నుండి రాత్రి 8-30 వరకు అన్నిరోజులలోనూ తెరచిఉంటుంది. దర్శకులు ఆలయములో నుండుసమయమునకు హద్దులేదు. దర్శకులు 1 నుండి 2 గంటలు ఆలయములో గడిపేడరు.
shakti temples – tours – ipltours.in