వైష్ణో దేవి ఆలయం

(15వ శక్తి పీఠం)

కామరూపిణీ విఖ్యాతా !
హరిక్షేత్రే సనాతినీ !!
యోనిముద్రా త్రిఖంఢేశీ!
మాసే మాసే నిదర్శితా !!