కాశీ విశ్వనాథ్

(9వ జ్యోతిర్లింగం)
IPLTOURS

సానందమానందవనే వసంతం
ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ 
వారాణసీనాథమనాథనాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే