జోగులాంబ దేవి

(5వ శక్తి పీఠం)

జోగులాంబ మహాదేవీ !
రౌద్ర వీక్షణ లోచనా!! 
అలంపుర స్థితా మాతా!  
సర్వార్ధ ఫల సిద్ధిదా!!