త్రయంబకేశ్వర్

(10వ జ్యోతిర్లింగం)
IPLTOURS

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం
గోదావరితీరపవిత్రదేశే 
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం
ప్రయాతితం త్ర్యంబకమీశమీడే