శాంకరీదేవి

(1వ శక్తి పీఠం)

శ్రీ సతీ శాంకరీదేవి! 
ట్రింకోమలి పురస్థితాః !! 
ఉత్తమాంగ ప్రభాగౌరీ !
భక్తకామ ఫలప్రధాః !!