సప్త ముక్తిక్షేత్రములు

ఏడు మోక్ష పుణ్యక్షేత్రాలు
(IPLTOURS)