ముక్తినాధ్ & పశుపతినాధ్ యాత్ర

(IPLTOURS)

హిమాలయన్ యాత్ర పురస్కరించుకొని హరిద్వార్ వద్ద ఆగి ఆచటి నుండి మరలా ముక్తినాథ్ ద్వారా పశుపతినాధ్ దర్శించుటకు ప్రయాణము ఆరంభించవలెను.